Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Новодевичий монастырь, Москва

Новодевичий монастырь, Москва

Tác giả của bức ảnh: brock-msc.livejournal.com

А куда пойдёте вы в этот вечер?
[a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir]

Новодевичий монастырь, Москва, Россия
Novodevichy Convent, Moscow, Russia

Координаты GPS для Новодевичьего монастыря:
GPS coordinates of Novodevichy Convent:
N55.72611 E37.55627

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thông thạo tiếng Nga, Tôn giáo

На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Морозное утро

Tác giả của bức ảnh: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này