Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сейдозеро

Сейдозеро — это озеро в Ловозерских тундрах на Кольском полуострове в России. "Сейд" в переводе с саамского означает "священный". Озеро расположено на высоте 189 м над уровнем моря. Длина Сейдозера составляет 8 км, а ширина — от 1,5 до 2,5 км. В озеро впадает горная река Эльморайок.

Seydozero is a lake in the Lovozersky tundra on the Kola Peninsula in Russia. "Siedi" when translated from Lappish means "sacred". The lake is located at the height of 189 m above sea level. Seydozero's length is 8 km, and its width — from 1,5 up to 2,5 km. A mountain river Elmorayok flows into the lake.

перевод
[perevod]
высота
[vysatà]
озеро
[òzira]
река
[rikà]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này