Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Мультинские озёра

Мультинские озёра - это группа озёр на северном склоне Катунского хребта в Алтайских горах (Россия). Всего семь озер входят в группу. Они расположены на территории Республики Алтай. Это уникальное место, где произрастают редкие виды растений, в том числе лекарственных трав.

Multinsky lakes are a group of lakes on a northern slope of Katun Range in Altai Mountains (Russia). Only seven lakes are included into this group. They are located in the territory of Altai Republic. This is a unique place where grow rare species of plants, including medicinal herbs.

место
[mèsta]
группа
[grupa]
озеро
[òzira]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này