Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Кто тебя ценит?

Нужно видеть разницу между теми, кто говорит с тобой в своё свободное время, и теми, кто освобождает время, чтобы поговорить с тобой [nùjna vìdit' ràznitsu mèjdu tèmi kto gavarìt s tabòj v svajò svabòdnoje vrèmia i tèmi kto asvabajdàjet vrèmia shtòbi pagavarìt' s tabòj] - You must see a difference between those who speak with you in their free time, and those who make free time to talk to you
чтобы
[chtoby]
время
[vrèm'a]
видеть
[vidit`]
свободный
[svabodnyj]
Từ khóa: Trích dẫn

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn

"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Từ khóa: Trích dẫn
"Морщины говорят лишь о том, что здесь были улыбки." © Марк Твен
"Wrinkles should merely indicate where smiles have been." © Mark Twain

Từ khóa: Trích dẫn
"Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали." © Марк Твен.
“Only two things we'll regret on deathbed – that we are a little loved and little traveled.” © Mark Twain

только
[tòl'ka]
Từ khóa: Trích dẫn
"Проблему нельзя решить, находясь на том же уровне, на котором она создана." © Альберт Энштейн
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." © Albert Einstein

проблема
[prablèma]
решить
[rishìt']
нельзя
[nel`zya]
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này