Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Cтрижка

стрижка
[strìshka]
парикмахер
[parikmàkher]
парикмахерская
[parikmàkhirskaya]
волосы
[vòlasy]
длинные
[dlìnnye]
короткие
[karòtkie]
Từ khóa: Barber

Những tin tức khác với chủ đề này: Barberволосы
[vòlasy]
прямые волосы
[prim`yi vòlasy]
кудрявые волосы
[kudr'àvyi vòlasy]
светлые волосы
[svètlyje vòlasy]
Từ khóa: Động vật, Barber
Только из салона красоты. - (I'm) just from the beauty salon.

Ещё лак не высох. - (Nail)polish hasn't dried yet.

Фразы для парикмахерской. Phrases for hairdressing: http://www.ruspeach.com/phrases/170/
Từ khóa: Barber
кудрявый кот - a cat with curly hair

кудрявые волосы
[kudr'àvyi vòlasy]

Фразы для парикмахерской. Phrases for hairdressing: https://www.ruspeach.com/phrases/?section=170
Từ khóa: Barber
Я бы хотел постричься.
[ya by khotèl postrìchsya]
Только подровняйте, пожалуйста.
[tòl'ka padravn'àjti pazhàlusta]
Не слишком коротко.
[ne slìshkom kòrotko]
Я бы хотела покрасить волосы.
[ya by khatèla pokràsit' vòlosy]
Сделайте мне пробор на левой стороне.
[sdèlajte mne prabòr na lèvoj staronè]
Я хотела бы сделать маникюр.
[ya khatèla by sdèlat' manikyùr]
Từ khóa: Barber
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này