Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

парикмахерская

Từ khóa: Barber

Những tin tức khác với chủ đề này: Barber


волосы
[vòlasy]
прямые волосы
[prim`yi vòlasy]
кудрявые волосы
[kudr'àvyi vòlasy]
Từ khóa: Động vật, Barber
Только из салона красоты. - (I'm) just from the beauty salon.

Ещё лак не высох. - (Nail)polish hasn't dried yet.

Фразы для парикмахерской. Phrases for hairdressing: http://www.ruspeach.com/phrases/170/
Từ khóa: Barber
кудрявый кот - a cat with curly hairФразы для парикмахерской. Phrases for hairdressing: http://www.ruspeach.com/phrases/170/
Từ khóa: Barber
#F1|стрижка# [strìshka] - a haircut
#F2|парикмахер# [parikmàkher] - a hairdresser, a barber
#F3|парикмахерская# [parikmàkhirskaya] - a hairdressing salon, a barber's shop
#F4|волосы# [vòlasy] - hair
#F5|длинные# [dlìnnye] - long (about hair)
#F6|короткие# [karòtkie] - short (about hair)

Từ khóa: Barber
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này