Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Девственный Алтай

Алтайские горы являются самой высокой системой горных хребтов в Сибири (Россия). Они разделены долинами глубоких горных рек. На Алтае развиты многие виды туризма: конные маршруты, автомобильные путешествия, сплав по горным рекам, горнолыжный туризм, а также альпинизм.

Altai Mountains are the highest system of ridges in Siberia (Russia). They are divided by valleys of the deep mountain rivers. There are many types of tourism in Altai: horse routes, automobile travels, rafting on the mountain rivers, mountain skiing tourism, and also mountain climbing.

река
[rikà]
гора
[gara]
Цель поездки - туризм (бизнес,навестить друзей).
[tsèl' pajèstki - turìzm (bìznes, navistìt' druzèj)]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này