Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Милый дом

Если в доме царит счастье и согласие – он никогда не станет тесным.
[jèsli v dòmi tsarìt stshàst'je i saglàsije on nikagdà ni stànit tèsnym]
- If happiness and consent reigns in the house – it will never become cramped.


счастье
[sshàst'je]
никогда
[nikogda]

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Trong nhà

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Рогожка - это ткань с шахматным плетением нити, которая используется для мягкой мебели. Эта ткань идеально гармонирует с такими стилями интерьера, как прованс и кантри. Рогожка является благородной и качественной тканью с отличными техническими характеристиками.

Gunny is a fabric with chess weaving of thread which is used for upholstered furniture. This fabric is ideally in harmony with such interior styles as Provence and country. Gunny is noble and qualitative fabric with excellent technical characteristics.

отлично
[atlichno]
мебель
[mebil`]
технический
[tekhnicheskij]
Từ khóa: Trong nhà, Inventions
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này