Tự đăng ký

Преподносить на блюдечке с голубой каемочкой

Преподносить на блюдечке с голубой каемочкой
[prepodnosit` na blyudechke s goluboj kaemochkoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này