Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сахалин

Сахалин - это крупнейший остров России, который омывается Охотским и Японским морями. На Сахалине насчитывается 16 120 озёр общей площадью около 1000 км². Природа Сахалина - великолепна. Основными достопримечательностями острова являются гора Вайда, пещера Медвежьих трагедий, альпийские луга и горные озёра.

Sakhalin is a largest island of Russia which is washed by the Okhotsk and Japanese seas. There are 16 120 lakes with a total area about 1000 km² in Sakhalin. The nature of Sakhalin is magnificent. The main sights of the island are the mountain Wajda, the cave of Bear tragedies, the Alpine meadows and mountain lakes.

остров
[òstraf]
площадь
[plòshit']
природа
[priroda]
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên, Showplaces

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này