Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Единственная европейская столица

Санкт-Петербург - единственная европейская столица, которая никогда, ни в один период истории, не была захвачена противником

Saint Petersburg is the only European capital that has never, in any period of history, has not been captured by the enemy
Từ khóa: Architecture, Culture

Những tin tức khác với chủ đề này: Architecture, Culture

Московское сияние [Maskofskae siyanie] - Moscow lights
Từ khóa: Architecture
Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Недалеко от центра Москвы. Россия

The Roman Catholic Cathedral of the Immaculate Conception of the blessed virgin Mary. Near the center of Moscow. Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Дворец бракосочетаний в Казани, Россия [dvar'ets brakasachitanij v Kazan'i] - Wedding Palace in Kazan, Russia
Từ khóa: Architecture
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này