Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Как начать разговор: / How to begin a conversation:

Как начать разговор: / How to begin a conversation:

Вы говорите по-русски? [vy gavarìti parùski] - Do you speak Russian?
Извините что вмешиваюсь...[izvinìti shto vmèshivayus`] - Sorry for interrupting you...
Я хотел бы с вами поговорить. [ya khatèl by s vàmi pagavarìt`] - I would like to speak to you.
Вы сейчас очень заняты? [vy sijchàs òchen` zànity] - Are you very busy at the moment?
Не уделите мне минутку? [ni udilìte mne minùtku] - Could you spare me a moment?
Можно сказать вам кое-что? [mòzhna skazàt` vam kòje shtò] - Can I have a word with you?
Я хотел бы сказать вам, что... [ya khàtel by skazàt` vam shto] - I'd like to tell you that...
Можно задать вам вопрос? [mòzhna zadàt` vam vapròs] - May I ask you a question?

Những tin tức khác với chủ đề này: Quan hệ, Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này