Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Существительные на -Ы

Существительные на -Ы

Tác giả của bức ảnh: Ruspeach

Существительные, которые заканчиваются на -Ы в И.п. мн.ч.
Nouns that end with -Ы in Nominative case in plural.

крем
[krèm]
договор [dagavòr] - contract
инженер
[inzhinèr]
бухгалтер
[buhàltir]
месяц
[mèsits]
возраст
[vòzrast]
драйвер [dràjvir] - driver
плинтус [plìntus] - plinth
свитер
[svìtehr]
джемпер [dzhèhmpir] - jumper
Từ khóa: Ngữ pháp, Danh từ

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Danh từ

Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Từ khóa: Ngữ pháp
Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число
[chislo]
фраза
[fraza]
текст
[tekst]
слово
[slòva]
пример
[primèr]
читать
[chitat`]
можно
[mozhno]
сначала
[snachala]
Từ khóa: Ngữ pháp
Настоящее время (Present Tense) Я читаю по 2 страницы в день [ja chitàju pa dvè stranìtsi v dèn'] - I read 2 pages a day.

Прошедшее время (Past Tense) Я вчера прочитал 35 страниц [ja vcherà prachitàl tritsat' piàt stranìts] - I read 35 pages yesterday.

прочитал [prachitàl] - (I, he) read (masculine gender, singular) / прочитала [prachitàla] - (I, she) read (feminine gender, singular)


вчера
[vcherà]
страница
[stranitsa]
Từ khóa: Ngữ pháp
Господи. Он идеален!
Oh my God. He is perfect!

Сон [son] - sleep, dream

глубокий сон
[glubòkij son]
крепкий сон
[krèpkij son]
тяжелый сон
[tizhòlyj son]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này