Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Знакомство

Знакомство. Acquaintance:

Здравствуйте
[zdràstvujti]
Как вас зовут?
[kak vas zavùt ]
Владимир
[vladìmir]
меня зовут...
[minyà zavùt]
Евгений
[jifgènij]

Другие фразы для знакомства
Other phrases for acquaintance
http://www.ruspeach.com/phrases/188/
Từ khóa: Làm quen

Những tin tức khác với chủ đề này: Làm quen

Я спасу тебя, моя принцесса! [ya spasu t'eb'a, maya pr'intsesa] - I'll save you my Princess!

Теперь мы друзья навеки! [tiper' my druz'ya nav'eki] - Now we are friends forever!

Друзья? [druz'ya] - Friends?

Она твоя, ты победил [ana tvaya, ty pab'edil] - It's yours, you won
Можно пригласить вас на танец? - Can I ask you to a dance?

приглашать на танец - ask to a dance
приглашать
[priglashàt']
Дружите ли вы с алкоголем? Are you friends with alcohol?
Нет, не дружу. Но связь поддерживаю. - No, we are not friends. But we keep in touch.

дружить [druzhìt’] - to be friends
дружба
[drùzhba]
поддерживать связь [paddèrzhivat’ sv’às’] - keep in touch
быть знакомым с чем-либо
[b`yt' znakòmym s chèm-liba]
друг
[drùk]
знакомство
[znakòmstva]
Từ khóa: Làm quen
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này