Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Объявление

Объявление в русской газете, 1900 год.
An ad in Russian newspaper, year 1900.

Ответьте на вопросы:
Answer the questions:

1) Сколько лет человеку давшему объявление?
How old is the person who gave an ad?

2) Какого цвета волосы у этого человека?
What colour is his or her hair?

3) Объявление дал мужчина или женщина?
Is it him or her who gave an ad?

4) Готов ли этот человек жениться или выйти замуж?
Is he or she ready to get married?

Ответы: Answers:

1) тридцать
2) шатен (коричневые)
3) мужчина
4) да, он не против

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này