You can change this website language: English

Tự đăng ký


Lidia
Savvina

"Да нет, наверное" - "Không, có lẽ thế"

"Да нет, наверное" [da n'èt navèrnaje] - "Không, có lẽ thế"

Những từ ngữ này bạn nên biết khi giao tiếp với những người Nga. Câu văn này có nghĩa là: Я не уверен, но скорее всего нет - Tôi không chắc chắn nhưng chắc là không.
Hoặc: Я не уверен, но, думаю, нет - Tôi không chắc chắn nhưng nghĩ là không. .

Người ta có thể trả lời bạn trong các trường hợp khác nhau. Thí dụ, nếu mà bạn hỏi:
"Вы будете чай?" - "Да нет, наверное.» - "Bạn có uống trà không?" - "Không, chắc là thế"

Nếu mà bạn được trả lời như vậy, thì điều đó có nghĩa là, họ không tin chắc vào câu trả lời của mình.  Điều đó chưa chắc chắn là KHÔNG.
Bởi vì vậy, nếu mà bạn thực sự muốn để người khác làm cho bạn điều mà bạn nói, bạn vẫn có thể thuyết phục họ. Đơn giản hãy nói rằng:
"Ну давай! Немножко! За компанию.» - "Tốt thôi! Một chút vậy! Cho vui"
Hoặc là một câu gì đó tương tự như vậy mà phù hợp vợi hoàn cảnh của bạn.


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này