You can change this website language: English

Tự đăng ký


Lidia
Savvina

Có sự khác biệt gì giữa những phần -ТО, -НИБУДЬ, -ЛИБО, КОЕ- của câu

Кто-то зашёл в магазин - Có ai đó đi vào cửa hàng. 
Кто-нибудь хочет есть - Có ai muốn ăn không? 
Если кто-либо не согласен, просим подписать этот документ - Nếu mà có ai không đồng ý thì chúng tôi đề nghị ký vào tài liệu này. 
Мы кое с кем должны встретиться - Chúng tôi phải tiếp đón một ai đó. 

Những trường hợp mà cần phải sử dụng: 
1.
–ТО: Khi mà bạn không biết hoặc không nhớ ai, cái gì, đã xảy ra ở đâu (кто, что, где это было). 
Thí dụ: Я где-то тебя уже видела - Tôi đã nhìn thấy bạn ở đâu đó. (Но точно не знаю где. Или не помню где - Nhưng mà không biết rõ ở đâu. Hoặc không nhớ ở đâu.)
2.
–НИБУДЬ: Khi mà không quan trọng ai, cái gì hoặc ở đâu (кто, что или где). 
Thí dụ: Дай мне что-нибудь поесть -  Hãy cho tôi một cái gì đó để ăn. (Мне не важно что - Không quan trọng là cho tôi cái gì.)
- ЛИБО: đó là từ đồng nghĩa với "-нибудь" và được sử dụng trong các tình huống trang trọng.
3.
КОЕ-: Khi mà bạn không muốn kể về ai, cái gì, ở đâu (кто, что, где). Hoặc là không muốn nói bây giờ, nhưng sẽ kể lại sau. 
Thí dụ: Я кое-что тебе должен вернуть - Tôi sẽ phải trả lại cho bạn thứ gì đó. (Я знаю что, но сейчас я не хочу говорить или у меня нет времени рассказывать - Tôi biết là cái gì, nhưng bây giờ tôi không muốn nói hoặc tôi không có thời gian để nói) 

 


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này